Làm gì khi khai sai mã lưu kho dự kiến tờ khai hải quan luồng xanh?

06/11/2018

Làm gì khi khai sai mã lưu kho dự kiến tờ khai hải quan luồng xanh?

Tư vấn giúp em vần đề khai sai mã địa điểm lưu kho: Hàng bên em về TCS nhưng em khai nhằm là SCSC, mà to khai bên em luồng xanh, em chưa đóng thuế. Như vậy em có cần hủy tờ khai này không hay em phải làm như thế nào?

Liên quan đến vấn đề bạn đọc hỏi, Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về các trường hợp khai bổ sung thì:

“1. Các trường hợp khai bổ sung

Trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:

a) Khai bổ sung trong thông quan:

...a.2) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật;...”

Như vậy, trường hợp khi khai báo trên tờ khai hải quan nhập khẩu, doanh nghiệp khai sai mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến thì thực hiện việc khai sửa đổi bổ sung trong thông quan. Thủ tục khai bổ sung thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp vướng mắc liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn.

XEM THÊM: PHÂN LUỒNG HÀNG HÓA TRONG HẢI QUAN LÀ GÌ?

Theo Báo Hải quan