Hướng dẫn xử lý thuế “thực phẩm chức năng dạng xirô”

08/03/2018

Theo Tổng cục Hải quan, để phân loại chính xác mặt hàng này các đơn vị cần căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK; căn cứ Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam; Chú giải chi tiết HS 2012, HS 2017.

Hướng dẫn về phân loại, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp mặt hàng xác định là xirô đường  được phân loại vào nhóm 17.02; trường hợp mặt hàng xác định là xirô đường có thêm hương liệu được phân loại vào nhóm 21.06.

Riêng đối với mặt hàng có tên khai báo thực phẩm chức năng dạng xirô, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp mặt hàng xác định không phải là xirô đường hay xirô đường có thêm hương liệu và thỏa mãn là thực phẩm bổ sung/thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng gồm nhiều thành phần (ví dụ: nước, triết xuất thực vật, đường, vitamin…) dạng lỏng, đóng gói sẵn để uống luôn, không cần pha loãng, không có cồn hoặc chứa cồn có nồng độ không quá 0,5% tính theo thể tích thuộc nhóm 22.02 mã số 2202.90.30 "- - - Đồ uống không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng", không phụ thuộc vào liều lượng dùng (thuế suất thuế NK 30%) theo hướng dẫn tại công văn 7183/TCHQ-TXNK ngày 2/11/2017 của Tổng cục Hải quan.

Vì vậy, hướng dẫn về xử lý thuế đối với mặt hàng này, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với mặt hàng là “thực phẩn bổ sung/thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng gồm nhiều thành phần (ví dụ: nước, triết xuất thực vật, đường, vitamin…) dạng lỏng, đóng gói sẵn để uống luôn, không cần pha loãng, không có cồn hoặc chứa cồn có nồng độ không quá 0,5% tính theo thể tích”, giai đoạn trước ngày 2/11/2017 (ngày công văn 7183/TCHQ-TXNK ban hành) thì:

Trường hợp các lô hàng NK, DN tự khai, tự xác định số thuế phải nộp (không có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan) mà chưa đúng mã số theo hướng dẫn trên thì cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ hải quan và thực tế hàng hóa NK để rà soát, kiểm tra, thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế và xử lý theo quy định.

Trường hợp lô hàng NK có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan thì căn cứ thời điểm có hiệu lực và hướng dẫn của các văn bản để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế.