Hải quan hướng dẫn xử lý vướng mắc C/O điện tử

30/11/2018

Hải quan hướng dẫn xử lý vướng mắc C/O điện tử  

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương về xử lý vướng mắc C/O điện tử. 

Liên quan đến việc truyền nhận C/O mẫu D cấp điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN, căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Hiện nay, do phát sinh lỗi tại Cổng trao đổi thông tin của các nước tham gia trao đổi C/O mẫu D điện tử dẫn đến gián đoạn trong việc truyền nhận C/O. Đề nghị các đơn vị căn cứ hướng dẫn tại Mục 4 “Xử lý khi hệ thống gặp sự cố” công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2018 để tiếp nhận C/O giấy cấp theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương. Theo đó, trường hợp C/O điện tử không có trên Hệ thống một cửa ASEAN thì tiếp nhận bản C/O giấy. Việc kiểm tra thực hiện theo quy định.

Nếu có vướng mắc phát sinh khi kiểm tra tính hợp lệ của C/O thì các đơn vị thông báo kịp thời về Cục Giám sát quản lý về Hải quan để được hướng dẫn.

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO C/O ĐIỆN TỬ

Truy cập Hệ thống quản lý và cấp chứngnhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ http://ecosys.gov.vn.

Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu...