Doanh nghiệp thuộc địa bàn khó khăn được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm

06/01/2019

Doanh nghiệp thuộc địa bàn khó khăn được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm 

Doanh nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nếu sản xuất hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt thì được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án.

Tổng cục Hải quan vừa trả lời Cục Hải quan Quảng Nam về việc miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 5 năm với trường hợp dự án “Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô CTR VINA” của Công ty TNHH CTR VINA đầu tư tại Khu công nghiệp Tam Thăng, Tam Kỳ thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam.

Phân tích về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 5 năm, Tổng cục Hải quan cho biết, tại khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư thì địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Tại điểm 55 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì Khu kinh tế thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, tại khoản 4 Điều 15 Luật Đầu tư thì ưu đãi đầu tư đối với dự án sản phẩm clutch nam versace siêu cấp đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ sản xuất ô tô);

Tại Khoản 13 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất của dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất. Việc miễn thuế NK quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 70/2014/QH13, Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế thì mặt hàng phụ tùng ô tô không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp dự án “Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô CTR VINA” của Công ty TNHH CTR VINA đầu tư tại Khu công nghiệp Tam Thăng, Tam Kỳ thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nếu sản xuất hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được NK để sản xuất của dự án.

Về việc xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được, Tổng cục Hải quan đi giày nam gucci siêu cấp cho biết, tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan, thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế XK, thuế NK có quy định khác.

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế XK, thuế NK, thì thời điểm tính thuế XK, thuế NK là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Và tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, thì căn cứ để xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo quy định nêu trên, việc áp dụng chính sách miễn thuế NK được xác định tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. Do đó, trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nguyên liệu, vật tư, linh kiện được xác định trong nước đã sản xuất được thì không được miễn thuế NK.

Theo Báo Hải quan